ประวัติการพิมพ์ในไทย

ประวัติการพิมพ์ในไทย

ถึงแม้ว่าประวัติของพิมพ์ตัวหนังสือลงบนวัสดุจะมีประวัติมาช้านานย้อนกลับไปถึงยุคต้นคริสต์ศักราชต้นๆ มีการพัฒนาทั้งในแถบเอเชียตัวออกและยุโรปจนกลายมาเป็นการพิมพ์และโรงพิมพ์ในปัจจุบัน แต่น้อยคนที่จะรู้ถึงประวัติการพิมพ์ในประเทศไทย บทความนี้ขอพาทุกคนกลับไปเรียนรู้ถึงประวัติการพิมพ์ในประเทศไทยอย่างย่อๆ

การพิมพ์ในเมืองไทยเริ่มต้นขึ้นยุคกรุงศรีอยุธยา จากชาวตะวันตกที่ได้เข้ามาทำการค้าขาย แม้ว่าเราจะมีตัวอักษรใช้มาตั้งแต่ในสมัยสุโขทัย การพิมพ์เริ่มขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยบาทหลวงชาวฝรั่งเศสได้ตั้งโรงพิมพ์แห่งแรกขึ้นเพื่อพิมพ์คำสอนศาสนาคริสต์ ไวยากรณ์ไทยและบาลี พจนานุกรมไทย ในปีพ.ศ.2205 โดยในสมัยนั้นใช้ตัวอักษรโรมันมาเรียงพิมพ์ส่วนภาษาไทยใช้ไม้มาแกะเป็นแม่พิมพ์  หลังจากนั้นการพิมพ์ในไทยได้หยุดชะงักไปเพราะการเปลี่ยนกษัตริย์และราชวงศ์      และในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้มีการตั้งโรงพิมพ์ขึ้นในโบสถ์โดยบาทหลวง และมีการตั้งโรงพิมพ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยมีชาวตะวันตกเป็นเจ้าของ และโรงพิมพ์วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นโรงพิมพ์ของคนไทยแห่งแรก โดยเป็นของเจ้าฟ้ามงกุฎในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงตั้งโรงพิมพ์ในวัง โรงอักษรพิมพการได้ถือเป็นโรงพิมพ์หลวงในสมัยนั้น และริเริ่มการพิมพ์ที่ใช้แม่พิมพ์เป็นหิน ทำให้การพิมพ์ในเมืองไทยมีความก้าวหน้าทัดเทียมต่างประเทศ และในยุคนั้น Dan Beach Bradley ได้เริ่มทำโรงพิมพ์เชิงธุรกิจเป็นครั้งแรก ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยขึ้นมาและถูกนำมาใช้ในปีพ.ศ. 2435 ส่วนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เริ่มมีการตั้งโรงงานผลิตกระดาษขึ้น ทำให้กิจการโรงพิมพ์เจริญเติบโตขึ้น

โรงพิมพ์และการพิมพ์ในปัจจุบันของประเทศไทยนี้มีเทคโนโลยีและคุณภาพเท่าเทียมกับต่างประเทศ เพราะมีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัยที่สามารถผลิตหรือนำเข้ามาในไทยได้ ทำให้ระยะเวลาในการผลิตสั้นลงกว่าเมื่อก่อนมาก และต้นทุนในการผลิตงานพิมพ์ก็น้อยลงด้วย

ธุรกิจการพิมพ์ในประเทศไทยในปัจจุบันนี้มักใช้กับธุรกิจโฆษณา  สำนักพิมพ์ หนังสือ สำนักออกแบบ หนังสือพิมพ์ เพราะปัจจุบันงานเหล่านี้มีการใช้ความคิดที่สร้างสรรค์ ความสวยงามในการออกแบบมากขึ้น ซึ่งต้องการการพิมพ์ที่ละเอียด มีความสวยงาม และราคาถูก และมักมาในรูปของงานฟรีแลนซ์ งานเป็นชิ้น มากกว่าจะเป็นงานประจำโรงพิมพ์  ซึ่งธุรกิจด้านสื่อสิ่งพิมพ์แบบนี้งานพิมพ์อาจจะสิ้นสุดเมื่อลูกค้าได้รับชิ้นงานพิมพ์ เช่น สิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ แต่มีงานบางประเภทที่ยังต้องมีขั้นตอนต่อไปเช่น การส่งสิ่งพิมพ์กระจายไปให้ผู้รับรายย่อยเพื่อหวังผลทางโฆษณาหรือเพื่อการประชาสัมพันธ์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *