ส่วนธุรกิจการค้าปลีกทางไปรษณีย์

กำลังเป็นที่นิยมอีกอย่างหนึ่งในขณะนี้ ซึ่งเปลืองค่าใช่จ่ายน้อยยกเว้นจะต้องเสียค่าขนส่งให้แก่ทางไปรษณีย์ หรือบริษัทขนส่ง การขายชนิดนี้ลูกค้าต้องจงใจซื้อโดยไม่เคยเห็นตัวสินค้าจริงมาก่อนเพื่อให้บรรลุผลการขายที่ทำให้ลูกค้าตกลงใจซื้อสินค้า จำเป็นต้องใช้วิธีการโฆษณาเป็นเครื่องมือในการติดต่อลูกค้า การทำธุรกิจชนิดนี้ มีส่วนดีที่ผู้ชายไม่เป็นต้องเผชิญหน้ากับลูกค้าโดยตรงเป็น แต่ต้องลงทุนการโฆษณา และทำแค็ตตาล็อกแบบอย่างของสินค้าแก่ผู้ซื้อ ธุรกิจประเภนี้เมื่อเจริญเติบโตขึ้นเป็นจะต้องมีสถานทีเก็บสินค้าเช่นเดียวกับการขายแบบอื่นๆ โรงพิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *