พันธที่ต้องปฏิบัติ

ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก จึงต้องมีส่วนร่วมเพื่อกำหนดระเบียบและ

การปฏิบัติ โดยมีพันธกรณีภายใต้ความตกลง และข้อตัดสินใจขององค์การการค้าโลก มีทั้งด้านสินค้า

และบริการ โรงพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้ามากกว่า 4 ฉบับ ซึ่งได้มีการปฏิบัติ

ตามมาบ้างแล้วตั้งแต่ปี 1995 บางข้อตกลงมีผลใช้ปี 2000 และบางข้อตกลงต้องมีการเจรจากันต่อไป

เช่น ความตกลงด้านเศรษฐกิจ ด้านการค้าบริการ ดังตัวอย่างที่สำคัญที่ไทยต้องดำเนินการ เช่น

  • สินค้าเกษตร (ไม่เรวมประมงและผลิตภัณฑ์) จะต้องมีการลดภาษีสินค้า 740 รายการ

ยกเลิกการจำกัดการนำเข้าแต่ให้มีการนำเข้าโดยใช้ระบบโควตาภาษีสินค้า ลดการอุดหนุนการผลิต และ

ไม่ให้การอุดหนุนส่งออก

  • สินค้าอุตสาหกรรม 3,153 รายการ ที่ต้องลดภาษี
  • สินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) ให้ลดภาษี
  • ยกเลิกการกำหนดสัดส่วนวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนภายในประเทศที่ผู้ผลิตต้องใช้ในการผลิต

สินค้า (Local Content Requirements) ซึ่งมีผลใช้แล้วตั้งแต่ปี 1999 ได้แก่ การผลิตเครื่องยนต์

การประกอบรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ผลิตภัณฑ์นมและน้ำนม

  • กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) ในหมู่สมาชิกยังไม่มีการกำหนด

กฎเกณฑ์ แหล่งกำเนิดสินค้าที่เป็นรูปแบบเดียวกัน

  • การค้าบริการ ไทยได้ผูกพันเปิดเสรีการค้าบริการด้านต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก WTO โดยให้

อำนาจต่างชาติสามารถเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยได้ แต่ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49

การเจรจาการค้าจะเปิดในรอบใหม่อีก ซึ่งเจรจากันเรื่องเกษตร ที่จะให้มีการเปิดตลาด

มากขึ้น  ทั้งลดภาษีและลดการอุดหนุนส่งออก การค้าและบริการจะเปิดเสรีมากขึ้น นอกจากนี้ก็มี

การคุ้มกันกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา การค้าด้านนโยบายการแข่งขัน การค้าการลงทุน การอำนวยความสะดวกทางการค้า และความโปร่งใสในการจัดซื้อโดยรัฐ เป็นต้น

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *