บริษัทจำกัด (Corporation)

บริษัทจำกัด คือ ธุรกิจซึ่งเกิดจากการร่วมทุนของกลุ่มคนเพื่อทำกิจการร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไรมาเเบ่งกัน ลักษณะของบริษัทมีดังนี้  ต้องมีผู้ร่วมทุนอย่างน้อย 7 คน (เป็นนิติบุคคลก็ได้) ทุนจะเเบ่งออกเป็นมูลค่าเท่า…

พันธที่ต้องปฏิบัติ

ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก จึงต้องมีส่วนร่วมเพื่อกำหนดระเบียบและ การปฏิบัติ โดยมีพันธกรณีภายใต้ความตกลง และข้อตัดสินใจขององค์การการค้าโลก มีทั้งด้านสินค้า และบริการ โรงพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้ามากกว่า…

ไม่อยู่บริหารกิจการเอง

ในการบิรหารธุรกิจขนาดใหญ่ จะเห็นได้ว่ามีการจัดวางระบบการจัดการไว้อย่างดี โดยเจ้าของกิจการไม่จำเป็นต้องลงมาบริหารด้วยตนเองหมด ทุกอย่าง ธุรกิจดำเนินไปได้ด้วยดี สินค้า ส่งขายได้ตามกำหนดเวลา การเงินมีผู้ดูเเลทุกขั้นตอนพร้อมทั้งมีระบบที่คอยตรวจเช็ดได้หมด ธุรกิขนาดย่อมเเละขนาดกลาง ส่วนใหญ่เจ้าของธุรกิจจะเป็นผู้บริหารดูเเลเอง…

การรับช่วงการผลิต

มีธุรกิจหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ  ขนาดใหญ่  ขนาดกลางจนถึงขนาดย่อม   ที่ต้องพึ่งพาอาศัย  แหล่งอื่นช่วยผลิต  โดยตนเองไม่สามารถผลิตได้ทั้งหมดทุกขั้นตอน  ส่วนใหญ่โรงงานจะทำเฉพาะที่เป็นงานหลักๆ  คนที่จะลงทุนทุกอย่างย่อมเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า  ตนเองอาจไม่มีความชำนาญเท่ากับผู้ที่เคยทำอยู่  หรืออาจทำได้แต่ต้นทุนอาจสูงกว่าเป็นต้น …

ส่วนธุรกิจการค้าปลีกทางไปรษณีย์

กำลังเป็นที่นิยมอีกอย่างหนึ่งในขณะนี้ ซึ่งเปลืองค่าใช่จ่ายน้อยยกเว้นจะต้องเสียค่าขนส่งให้แก่ทางไปรษณีย์ หรือบริษัทขนส่ง การขายชนิดนี้ลูกค้าต้องจงใจซื้อโดยไม่เคยเห็นตัวสินค้าจริงมาก่อนเพื่อให้บรรลุผลการขายที่ทำให้ลูกค้าตกลงใจซื้อสินค้า จำเป็นต้องใช้วิธีการโฆษณาเป็นเครื่องมือในการติดต่อลูกค้า การทำธุรกิจชนิดนี้ มีส่วนดีที่ผู้ชายไม่เป็นต้องเผชิญหน้ากับลูกค้าโดยตรงเป็น แต่ต้องลงทุนการโฆษณา และทำแค็ตตาล็อกแบบอย่างของสินค้าแก่ผู้ซื้อ ธุรกิจประเภนี้เมื่อเจริญเติบโตขึ้นเป็นจะต้องมีสถานทีเก็บสินค้าเช่นเดียวกับการขายแบบอื่นๆ…